О Б Я В А- Равадиново

Pin It

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №1073 по т.1.1 от 23.03.2018 г., съгл. решение по т.11 от Протокол №9/02.04.2018г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на община Созопол/,  и в изпълнение на заповед №8-Z-1299/01.11.2018г. открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.541/ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – петстотин четиридесет и едно/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г. на изп.директор на АГКК за землището на  с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 497 кв.м./четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.542, 61042.501.540, 61042.501.462, 61042.501.539, 61042.501.536, 61042.501.543, идентичен с Урегулиран поземлен имот VII-13033  в кв.48 по  план на с.Равадиново, община Созопол.

 

 

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 15 200,00/петнадесет хиляди и двеста лева/.

 

Стъпка за наддаване – 760,00 лв./седемстотин и шестдесет лева/.

 

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 520,00лв./хиляда петстотин и двадесет лева/

/Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

 

Цена на тръжната документация – 30,40 лв/тридесет лева и четиридесет стотинки  без ДДС/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  22.11.2018г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

           Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на община Созопол предложената от него цена, увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

      Оглед се прави от участник, закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока, определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  23.11.2018г. от 15:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Pin It

ТЪРСЕНЕ