О Б Я В А- Равадиново

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол №1073 по т.1.1 от 23.03.2018 г., съгл. решение по т.11 от Протокол №9/02.04.2018г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на община Созопол/,  и в изпълнение на заповед №8-Z-1299/01.11.2018г. открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.501.541/ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – петстотин четиридесет и едно/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г. на изп.директор на АГКК за землището на  с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 497 кв.м./четиристотин деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.542, 61042.501.540, 61042.501.462, 61042.501.539, 61042.501.536, 61042.501.543, идентичен с Урегулиран поземлен имот VII-13033  в кв.48 по  план на с.Равадиново, община Созопол.

 

 

Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 15 200,00/петнадесет хиляди и двеста лева/.

 

Стъпка за наддаване – 760,00 лв./седемстотин и шестдесет лева/.

 

Размер на депозита заучастие в процедурата – 1 520,00лв./хиляда петстотин и двадесет лева/

/Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02

 

Цена на тръжната документация – 30,40 лв/тридесет лева и четиридесет стотинки  без ДДС/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  22.11.2018г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице. 

           Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на община Созопол предложената от него цена, увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

      Оглед се прави от участник, закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока, определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  23.11.2018г. от 15:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

О Б Я В А- догерията

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ  и в изпълнение на заповед №8-Z-1295/01.11.2018г. открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с предназначение за дрогерия, с площ от 30.16 кв.м,/тридесет цяло и шестнадесет/ находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда в УПИ VI /шест римско/- „за здравна служба“, кв.42 /четиридесет и две/ по плана на село Крушевец, община Созопол.

•Начална конкурсна месечна  наемна цена– 37,70лв/тридесет и седем лева и седемдесет стотинки/.

•Размер на депозита за участие в процедурата – 3,77лв./три лева и седемдесет и седем  стотинки /

•-Цена на конкурсната документация – 20,00 лв./двадесет лева/, без ДДС.

•Срок за отдаване под наем – до 3 /три/ години 

•Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора, като се  прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. 

Депозитите се внасят по банкова сметка на община Созопол при “Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG 41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  22.11.2018г.

  Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  23.11.2018г. от 16.15 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената годишна наемна  цена за първата година,  като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ 

Кмет на община Созопол

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А-зъболекарски

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ и в изпълнение на заповед №8-Z-1294/01.11.2018г.  открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с предназначение за зъболекарски кабинет, с площ от 15.24 кв.м,/петнадесет цяло и двадесет и четири/ находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда в УПИ VI /шест римско/- „за здравна служба“, кв.42 /четиридесет и две/ по плана на село Крушевец, община Созопол.

•Начална конкурсна месечна  наемна цена– 19,05лв/деветнадесет лева  и пет стотинки/.

•Размер на депозита за участие в процедурата – 1,90лв./един лева и деветдесет стотинки /

•-Цена на конкурсната документация – 20,00 лв./двадесет лева/, без ДДС.

•Срок за отдаване под наем – до 3 /три/ години 

•Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора, като се  прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. 

Депозитите се внасят по банкова сметка на община Созопол при “Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG 41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  22.11.2018г.

  Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  23.11.2018г. от 16.00 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената годишна наемна  цена за първата година,  като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ:

Кмет на община Созопол

О Б Я В А-здравна

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ и в изпълнение на заповед №8-Z-1298/01.11.2018г открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 18.09 кв.м-лекарски кабинет, помещение с площ от 3.50 кв.м-санитарен възел и помещение с площ от 10.24 кв.м-манипулационна находящи се на първи етаж от двуетажна масивна сграда в УПИ VI /шест римско/- „за здравна служба“, кв.42 /четиридесет и две/ по плана на село Крушевец, община Созопол.

Начална конкурсна месечна  наемна цена– 39,79лв/тридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/.

•Размер на депозита за участие в процедурата – 3,98лв./три лева и деветдесет и осем стотинки /

•-Цена на конкурсната документация – 20,00 лв./двадесет лева/, без ДДС.

•Срок за отдаване под наем – до 3 /три/ години 

•Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора, като се  прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. 

Депозитите се внасят по банкова сметка на община Созопол при “Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG 41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  22.11.2018г.

  Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  23.11.2018г. от 15.45 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената годишна наемна  цена за първата година,  като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ:

Кмет на община Созопол

О Б Я В А- млекарната

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ и в изпълнение на заповед №8-Z-1296/01.11.2018г. открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 18 кв.м, находящо се в УПИ I-678,679 общ., кв.26 в парцел I отреден за кметство и поща,по плана на с.Зидарово ,община Созопол.

•Начална конкурсна месечна  наемна цена– 31,50лв/тридесет и един лева и петдесет стотинки/.

•Размер на депозита за участие в процедурата – 3,15лв./три лева и петнадесет стотинки /

•-Цена на конкурсната документация – 20,00 лв./двадесет лева/, без ДДС.

•Срок за отдаване под наем – до 3 /три/ години 

•Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора, като се  прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. 

Депозитите се внасят по банкова сметка на община Созопол при “Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG 41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  22.11.2018г.

  Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  23.11.2018г. от 15.15 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената годишна наемна  цена за първата година,  като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ 

Кмет на община Созопол

 

О Б Я В А- социални

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ и в изпълнение на заповед №8-Z-1297/01.11.2018г. открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект- частна общинска собственост, представляващи помещениe с площ от 15 кв.м (петнадесет квадратни метра), находящo се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1.1 ЕКАТТЕ/осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- петстотин и две, поземлен имот- двеста осемдесет и три, сграда- едно, обект- едно/ по КККР, одобрени със заповед №РД-18-12/24.04.2007 на изп. Директор на АГКК, с площ от 157 кв.м/ сто петдесет и седем/, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, с предназначение „За здравни и социални услуги“. 

•Начална конкурсна месечна  наемна цена– 52,50лв/петдесет и два лева и петдесет стотинки/.

•Размер на депозита за участие в процедурата – 5,25лв./пет лева и двадесет и пет стотинки /

•-Цена на конкурсната документация – 20,00 лв./двадесет лева/, без ДДС.

•Срок за отдаване под наем – до 3 /три/ години 

•Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора, като се  прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. 

Депозитите се внасят по банкова сметка на община Созопол при “Централна Кооперативна Банка“АД - IBAN BG 41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация

 Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на  22.011.2018г.

  Предложения за участие в конкурсната  процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

 Конкурсът ще  се проведе на  23.11.2018г. от 15.30 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка  на община Созопол предложената годишна наемна  цена за първата година,  като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

 

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ 

Кмет на община Созопол

 

 

ТЪРСЕНЕ