Шабла приключи съвместен проект с община Овидиу

Pin It

Отчетени бяха резултатите по проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety/Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“,

финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Максималната безвъзмездна финансова помощ, одобрена по проекта е 988 827.18 евро, а бюджета на община Шабла по проекта, бе в размер на 409 407.64 евро.

В рамките на  Дейност „Подобряване на капацитета за превенция и интервенция на местните власти в рискове и извънредни ситуации възникнали в рамките на трансграничния регион“  са разработени две цифрови карти, достъпни на интернет адрес: https://www.hazmaps.eu/, илюстриращи потенциални природни опасности и възможни аварийни рискове на териториите на двете общини. Закупени и инсталирани са системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението и за двете общини. Първи съвместни обучения между доброволните формирования от Община Шабла и Община Овидиу се проведоха в периода 09.03.2020-13.03.2020 г. в Констанца, Румъния. Доброволците получиха знания в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион, полезни съвети за това как да реагират в ситуация на пожар, наводнения, земетресения и др. природни бедствия и извънредни ситуации. Поради въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19, се наложи вторите планирани съвместни обучения между доброволните формирования от Община Шабла и Община Овидиу да се проведат чрез онлайн платформа в периода 15.02.2021- 18.02.2021 г. В периода 07.04.2021-08.04.2021 г. се проведе дейността „Организиране на учебно посещение в Шабла“. На събитието, което също се проведе онлайн, бяха представени оборудването и специализираните превозни средства, закупени по проекта, бе осъществен обмен на добри практики между екипите на доброволните формирования от община Овидиу и община Шабла.

В рамките на Дейност „Оборудване и обучение на трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации“ е закупена спасителна лодка с двигател и колесар, която ще бъде от полза при кризисни ситуации по вода.

Благодарение на проекта Община Шабла разполага с високопроходимо специализирано превозно средство за интервенции при снежни бури и наводнения. Закупени са и допълнително оборудване. За зимния сезон ще бъде оборудвано с роторен снегорин, V-образно гребло и пясъкоразпръскващо устройство, а в случай на наводнения ще му бъде монтирана помпа, която ще може да изпомпва големи количества вода. За доброволците на община Шабла е предвидена и закупена екипировка за действие в извънредни ситуации в т.ч. необходимото защитно облекло, дихателни апарати, медицински комплекти за оказване на първа помощ, санитарна носилка, прожектори, електрогенератор, противогази, радиостанции, пожарогасители и др. В рамките на проекта община Овидиу се снабдиха с противопожарен автомобил, линейка тип Б и спасителна лодка, както и микробус за превоз на лица.

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ