Проверяват скандален строеж в Свети Влас

Pin It

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите (МОСВ) и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извършат незабавна проверка на строеж в землището на Свети Влас в обхвата на зона „Емине- Иракли“.

 

ВАП е образувала преписка въз основа на медийни публикации за строеж на придобит като гора имот чрез замяна, която е призната за несъвместима държавна помощ. В медиите се твърди, че след промяна на предназначението на съответния имот (ПИ) не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологично разнообразие (ЗБР), съответно за законност на строителството, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ), и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Проверката е от компетентността на МОСВ и ДНСК и трябва да установи по документи и на място дали са извършени и продължават ли да се извършват строителни дейности в съответните поземлени имоти, както и съответстват ли на издадените строителни книжа. Попада ли ПИ в обхвата на зона „Емине - Иракли“ с код BG0001004, включен в Списъка към решения на МС. При проверката е нужно да се изясни издадени ли са актовете - предпоставка за законност на строителството според ЗБР и ЗУТ. Трядба да стане ясно още какъв е резултатът от контрола, осъществен от РДНСК - Бургас по реда на чл.156 ЗУТ на разрешенията за строеж, както и съобразени ли са конкретните правила на ЗУЧК.

ВАП възлага на компетентните органи да изяснят собствеността и статута на земята, наличие на необходимите предварителни договори, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството, влезли в сила устройствените планове и т. н.

От аграрния министър ВАП изисква административни преписки по замяната, промяна на предназначението на поземления имот и възстановяване на държавната помощ.

Главният архитект на Несебър пък трябва да изпрати незабавно административните преписки по издаване на разрешения за строежа.

От ВАП настояват резултатите от проверката да се представят максимално бързо с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица.

 

 

 

 

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ