Burgas Blue Summit and Innovation Expo задава новите течения за развитие на синята икономика

Pin It

Burgas Blue Summit свързва и предлага среда за обмен на знания и експертни решения по ключови междусекторни въпроси в установени и нововъзникващи сектори на синята икономика в Черноморския регион.

 

Регионалното нетуъркинг събитие ще се проведе от 21 до 23 юли в Експозиционен център „Флора”. То ще привлече на едно място представители от академичните среди, бизнеса, национални и европейски институции и организации, заинтересовани страни и лица, които имат отношение към развитието на синята икономика.

Тридневното събитие Burgas Blue Summit and Innovation Expo за иновации и син растеж включва изложение на местни производители на традиционни морски продукти, специализирани семинари с практическа насоченост, сесии за установяване на партньорства. Събитието е насочено към политици, експерти, изследователи и представители на академичните среди, бизнес, международни практици, доставчици и потребители на технологии, предприемачи и стартъпи, организации и представители, ангажирани в секторите на синята икономика от черноморските страни.

Идеята на инициативата е да се постави акцент върху развитието на синята икономика за генериране на икономически растеж, представяне на иновативни бизнес идеи за дигитализацията в синята и кръговата икономика, създаване на междусекторни връзки на трансгранично равнище между заинтересовани страни в морския сектор за подобряване на възможностите за сътрудничество и насърчаване на инвестициите в устойчиви сини иновации. Всичко това ще допринесе за ускоряване на научните изследвания, иновациите и предприемачеството в Черноморския регион.

Burgas Blue Summit and Innovation Expo е първото от трите планирани събития, които ще се организират в Одеса, Батуми, Бургас, част от които са и местните конференции за син растеж и интелигентна специализация.

Изложението ще се проведе в Бургас във физически и онлайн хибриден формат, за да се гарантира по-широко участие с цел представяне на дигиталната мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите, демонстрация на добри практики и дигитални инструменти за насърчаване на синьото предприемачество и инвестициите в региона.

По време на събитието ще бъде осигурено място за срещи на бизнеса, академичните среди, стартиращи фирми, индустрия и инвеститори за насърчаване на сътрудничеството и ускоряването на бизнес идеи, ориентирани към устойчиви и иновативни бизнес услуги и

решения в областта на синята икономика, в това число стимулиране на различни сини икономически дейности и предприемачески проекти, свързани с Черно море.

Работният език на събитието е български, като ще бъде осигурен и превод на английски език.

Burgas Blue Summit се организира в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите (DBAN)“ № 101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на EС чрез програма „Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия” на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Pin It

ТЪРСЕНЕ