В ПГСАГ "Кольо Фичето" стартира проект "Подкрепа за успех"

Pin It

В ПГ по САГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас стартира проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знанията и за които съществува риск от отпадане от образователната система както и за стимулиране на творчески изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

На Педагогически съвет, провел се на 13.11.2019 година, всички педагогически специалисти бяха запознати със Заповед № РД-09-2779/28.10.2019 г. на Министъра на образованието и науката и утвърдиха следните групи:

* Групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

1. „Физиката през моите очи“ – ръководител Галина Петрова

2. „Как да направим историята лесна“ – ръководител Ваня Казакова

* Групи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен

изпит по български език и литература:

1. „ Език мой“ – ръководител Елена Янева

2. „Математика за 11-ти клас“ – ръководител Пепа Чочорова

* Групи за занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви:

1. „Величието на България“ – ръководител Петя Кудева

2. „Пътешественик“ – ръководител Мариана Вълева

 

Pin It

ТЪРСЕНЕ